Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. | Viac informácií | Rozumiem

 
 
CZ verze SK verze

 

Hľadanie


Kontakt

E-mail info@vyfukynet.sk

Telefon +420 776 183230

Skype Skype


Výfuky


Montážny materiál


Prihlásenie

RegistráciaObchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi Predávajúcim - www.vyfukynet.sk - ktorej prevádzkovateľom je:


Auto-Gazda

Robert Gazda

Hornická 1726/3

737 01 Český Těšín

ičo: 76409651

dič: CZ7912175117

tel: +420 776183230

email: info@vyfukynet.sk

bankové spojenie: MONETA Money Bank

196105903/0600

IBAN: CZ9606000000000196105903

BIC (SWIFT): AGBACZPPa Kupujúcim vznikajúce v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, na základe ktorej je predávajúci povinný dodať Kupujúcemu Tovar a Kupujúci je povinný Tovar prevziať a zaplatiť prevádzkovateľovi Kúpnu cenu.

Tieto Obchodné podmienky sa stávajú súčasťou každej Kúpnej zmluvy, nedohodnú ak sa predávajúci a kupujúci písomne ​​inak.

2. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu www.vyfukynet.sk, telefonické objednávky, objednávky podanej elektronickou poštou-emailom, skype, icq, písomnou či ústnou formou, sú považované za záväzné.

2.2. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom a obchodnými podmienkami stránky www.vyfukynet.sk.

2.3. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávke.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci má povinnosť vybaviť záväznú objednávku objednaného tovaru, odoslať ho a dodať na uvedenú adresu kupujúceho, ktorú správne uviedol v objednávke. Daňový doklad, ktorý slúži aj ako záručný list je vždy dodaný so zásielkou.

3.2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch, že sa tovar už nevyrába, nedodáva, výrazným spôsobom sa zmenila jeho predajná cena alebo nie je dlhodobo na sklade.V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci sa zaväzuje, že bezodkladne (e-mailom alebo telefonicky) kontaktuje kupujúceho a dohodne sa na ďalšom postupe (ponuka tovaru od iného výrobcu za jasne danú cenu, ktorá mu bude oznámená, zrušenie objednávky, apod.)

3.3. Predávajúci si vyhradzuje právo zámeny výrobcu montážneho materiálu (gumové závesy, spony, tesnenia, skrutky, matice atd) za dodanie zhodného dielu od iného výrobcu za rovnakú cenu, aká je uvedená v objednávke.

3.4. V prípade, že objednaný tovar nie je možné kupujúcemu dodať do 5 pracovných dní, oznámi predávajúci túto skutočnosť kupujúcemu s oznámením náhradného termínu dodania - k dodaniu tovaru v náhradnom alebo dlhšom termíne predávajúci vyžaduje potvrdenie kupujúceho . V prípade, že tak nebude urobené, predávajúci berie túto skutočnosť za nenaplnenia kúpnej zmluvy a bude túto objednávku stornovať.

3.5. Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, ak kupujúci opakovane neplní svoj záväzok odobrať tovar a zaplatiť kúpnu cenu.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú doručovaciu prípadne aj fakturačnú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar doručený, kontaktný telefón, u firiem aj IČO.

4.2. Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu.

4.3. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru podľa platného Občianskeho zákonníka. V takom prípade je nutné dodržať niekoľko podmienok (viď. Bod 8.). Náklady spojené s vybavením objednávky hradí kupujúci.

4.4. Kupujúci je povinný si zásielku prezrieť a skontrolovať bez zbytočného odkladu. V prípade poškodenia zásielky prepravcom je nutné, aby kupujúci reklamoval závadu u prepravcu a spísal s ním reklamačný protokol. V prípade zistených závad je kupujúci povinný odmietnuť prevzatie zásielky a bezodkladne informovať predávajúceho o týchto závadách písomne, e-mailom alebo telefonicky. V oznámení musí byť presný popis závady.

5. Expedícia a platba tovaru

5.1. Platba dobierkou (najbežnejší spôsob) - Tovar je zákazníkom zasielaný prepravnou spoločnosťou PPL nasledujúci pracovný deň po obdržaní objednávky. Dodacia doba je 1-3 pracovné dni, na Slovensko 3-5 dní. Kupujúci hradí kúpnu cenu pri prevzatí tovaru. SLOVENSKO - Cena objednaného tovaru v EUR bude prepočítaná prepravnou službou na EUR podľa aktuálneho kurzu.

5.2. Platba vopred - bankovým prevodom na účet - Tovar je zasielaný prepravnou spoločnosťou PPL v deň pripísania plnej čiastky na účet predávajúceho (variabilný symbol je číslo objednávky) Dodacia doba viď. 5.1.

5.3. Hotovosť pri osobnom odbere.

5.4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné meškanie dodania tovaru spôsobené prepravcom alebo nepredvídateľnými udalosťami (napr. živelné pohromy).

6. Cena prepravy

6.1. SLOVENSKO

7. Reklamácia

7.1. Záručná lehota na tovar je 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

7.2. Reklamácia sa nevzťahuje na povrchovú koróziu, na diely poškodené ich neodbornou montážou alebo poškodenie spôsobené prevádzkou a závadou vozidla.

7.3. Reklamácia sa nevzťahuje na diely poškodené použitím na vozidle, pre ktorý nie sú určené, tzn.pokial je vozidlo vybavené alternatívnym pohonom LPG, CNG. V sporných prípadoch si predávajúci vyhradzuje možnosť vyžiadať si technické údaje o vozidle - kópiu veľkého technického preukazu.

7.4. Pre správne uplatnenie reklamácie je nutné najprv nás kontaktovať (telefonicky, meilom alebo písomne) a dohodnúť postup reklamácie.

7.5. V prípade zasielania reklamovaného tovaru (poštou, ppl alebo inou spoločnosťou) je nutné, aby bol už vykonaný vyššie uvedený prvý kontakt. Bez predchádzajúcej dohody nebude reklamovaný tovar prijatý k reklamácii. Predávajúci má právo zásielku odmietnuť.

7.6. Lehota vybavenia reklamácie je 30 kalendárnych dní od doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu.

7.7. Faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list. K reklamovanému tovaru musí byť priložená kópia faktúry tovaru, ktoré kupujúci reklamuje.

7.8. K reklamovanému tovaru je kupujúci povinný priložiť presný popis závady.

7.9. Pri platnej reklamácii bude zákazník vyrozumený a sám určí, či chce, aby mu bol zaslaný nový tovar, alebo bude vystavený dobropis a čiastka dobropisu zaslaná na bankový účet.

7.10. V prípade neoprávnenej reklamácie bude zákazník vyrozumený a sám určí, či chce, aby mu bol tovar zaslaný späť. V takom prípade bude tovar odoslaný na adresu kupujúceho na jeho náklady.

7.11. Zásielka pri zaslaní reklamovaného tovaru nesmie byť zaťažená žiadnou finančnou čiastkou (dobierkou).

8. Vrátenie alebo výmena tovaru

8.1. Vrátenie nepoškodeného a nepoužitého tovaru je možné po dobu 14 kalendárnych dní od prevzatia zásielky podľa platného Občianskeho zákonníka - odstúpenie od zmluvy v režime spotrebiteľských zmlúv.

8.2. Tovar musí byť zabalený v pôvodnom neporušenom obale, kompletný, nepoužitý, nepoškodený. ​​

8.3. Vo vrátenej zásielke musí byť priložený doklad o kúpe tovaru, ktoré kupujúci vracia (originál alebo kópia) a číslo účtu, kam mu budú peniaze zaslané späť. Číslo účtu môže byť zaslané aj emailom.

8.4. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet do 14 pracovných dní od fyzického prevzatia tovaru predajcom. Vracia sa suma, ktorá bola zaplatená kupujúcim pri nákupe, tzn. vrátane poštovného a balného. Nárok na vrátenie čiastky nepatrí na náklady spojené s dopravou na zaslanie tovaru späť predajcovi.

8.5. Pri nesplnení niektorých z vyššie uvedených bodov nemôže predajca akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť podľa dohody (osobný odber, zaslanie) do 30 kalendárnych dní

8.6. Zásielka pri zaslaní vráteného tovaru nesmie byť zaťažená žiadnou finančnou čiastkou (dobierka) - v takom prípade nebude zásielka prijata.

8.7. Vrátenie alebo výmenu tovaru umožňujeme aj nad rámec 14 dňovej lehoty danej zákonom.Tovar môže byť vrátený na náklady kupujúceho až do doby 1 mesiaca od doručenia zásielky. Musí však spĺňať body: 8.2., 8.3., 8.6 ..

8.8. Adresa na zasielanie tovaru späť: Robert Gazda, Hornická 13, 737 01 Český Těšín, Česko.

9. Záverečné ustanovenia

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj cenu objednaného tovaru uvedenú v internetovom obchode www.vyfukynet.sk, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou (návrhom kúpnej zmluvy) je kupujúci viazaný.

10. Pár rád nakoniec